Virstellung vun der Spezialnummer 2016

Mir hunn eis Spezialnummer 2016 an der Stad presentéiert.